Organizing Committee

General Co-Chairs

Prof. Baoliu Ye
Hohai University, China

Prof.Weihua Zhuang
University of Waterloo, Canada

Technical Program Committee Chair

Song Guo
Hong Kong Polytechnic University

Publicity and Social Media Chair 

Guoping Tan
Hohai University, China

Publications Chair

Peng Li
The University of Aizu, Japan

Workshops Chair

Hongzi Zhu
Shanghai Jiaotong University, China

Local Chair

Xin Wang
Hohai University

Web Chair

Xujie, Li
Hohai University, China

Conference Manager

Kristina Lappyova
EAI